เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

About the role

 • จัดสินค้าจากคลังสินค้า เพื่อกระจายให้กับทีมขนส่งทีมเติมสินค้า 

 • รับสินค้าและจัดเก็บสินค้าที่เข้ามาส่งที่คลังสินค้า 

 • จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง แยกตามหมวดหมู่สินค้า 

 • ควบคุม stock สินค้า 

 • จัดทำ report ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirement 

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า สามารถจัดทำ data ข้อมูลต่างๆได้

 3. สามารถยกของ จัดของ ไม่เกี่ยงงาน

 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft offices โดยเฉพาะ Excel

 5. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

We’re Hiring
Upload resume

Contact

โทร 02-2656700 ต่อ 1276

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) 
1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400