Senior Accounting Officer (Costing)

About the role

1. คำนวณและปิดต้นทุนจริงในการบันทึกบัญชี 

2. ต้นทุนการสูญเสีย (เช่นกรณีวัตถุดิบหก หาย หรือหมดอายุ)

3. จัดเตรียม Report วิเคราะห์ต้นทุน

4. รับผิดชอบการคำนวณ GP ของตัวแทนของบริษัท

5. บันทึกและตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ

 • ตรวจสอบและบันทึกซื้อ

 • ตรวจสอบและกระทบยอดจ่าย

 • ตรวจสอบและคำนวณต้นทุน Repack

 • ตรวจสอบและกระทบยอดโอนระหว่างคลัง โอนไปเติมในตู้

 • ช่วยควบคุมและบริหารวัตถุดิบ การตรวจนับ location และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

6. บันทึกและตรวจสอบต้นทุนอะไหล่ ค่าซ่อมแซม

 • ตรวจสอบและบันทึกซื้อ

 • ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายซ่อม

 • ตรวจสอบและกระทบยอดรายการเบิก

 • ตรวจสอบและกระทบยอดรายการโอน

 • ช่วยควบคุมและบริหารอะไหล่ เรื่องจำนวน สถานะ การตรวจนับและกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

7. วางแผนนับ Stock วัตถุดิบและอะไหล่กับแผนกที่เกี่ยวข้อง

8. ประสานงานฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

Requirement 

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการคำนวณต้นทุน และปิดต้นทุน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

 • มีทักษะการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง

 • (พิจารณาพิเศษ*) หากใช้โปรแกรมบัญชี 365 และ Express

 • (พิจารณาพิเศษ*) ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน ในธุรกิจผลิตอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

We’re Hiring
Upload resume

Contact

โทร 02-2656700 ต่อ 1276

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) 
1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400