Fixed Asset Accountant (เจ้ าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน)

รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบกระบวนการบันทึกสินทรัพย์ถาวรตั้งแต่การเพิ่ม ย้าย และการจำ หน่ายสินทรัพย์ Fixed asset ทั้งหมดของบริษัท

  • ออกรหัสทรัพย์สิน ของบริษัท บันทึกรหัสทรัพย์สินทั่วไป

  • จัดทำ รายงาน เอกสาร สรุปทรัพย์สินของบริษัท และตรวจเช็คทรัพย์สิน

  • วางกลยุทธ์และกำ หนดแผนปฏิบัตงานในการจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของบริษัท

  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ทำ งานอย่างน้อย 3 ปีในสาขาบัญชีสินทรัพย์

  2. มีความสามารถในการจัดการระบบงานที่ดี ชำ นาญในเรื่องกระบวนการทำ งาน

  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ในระดับที่ดี

  4. มีทัศนคติที่ดีในการทำ งาน พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเสมอ

รับสมัครเพื่อนร่วมทีมเต่าบิน
ประวัติ (Resume)

ติดต่อ

โทร 02-2656700 ต่อ 1276

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) 
1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400