top of page

Services Engineer

ถนน พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร,กทม,กรุงเทพฯ,กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร,TH-10 Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand

รายละเอียดงาน

  • มอนิเตอร์ปัญาหาต่างๆของตู้ Vending ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เพื่อแจ้งให้กับทางตัวแทนทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแล/ใช้งาน/ซ่อมแซ่ม 

  • จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน และข้อมูลเกี่ยวกับตู้Vending ชนิดต่างๆ 

  • วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาของตู้ เพื่อทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท 

  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • มีไหวพริบและทักษะการสื่อสารประสานงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน

  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครเพื่อนร่วมทีมเต่าบิน
ประวัติ (Resume)

ข้าพเจ้ารับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด และยินยอมให้บริษัท เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อรับทราบข้อมูลบริการต่างๆของบริษัท

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.tao-bin.com/Letter-of-consent

bottom of page