top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

Tao Bin Membership

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการสมาชิกเต่าบิน
กรุณาอ่านบรรดาข้อกำหนดในการใช้สำหรับโครงการสิทธิประโยชน์ Tao Bin rewards อย่างระมัด ระวัง ในการเข้าใช้และรับข้อเสนอพิเศษจากโครงการดังกล่าว ท่านตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำ หนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่อ้างถึงไว้ในสัญญาฉบับนี้เช่นเดียว กัน หากท่านไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้โปรดระงับการเข้าร่วมโครงการนี้


กรุณาอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่  https://www.tao-bin.com/dataprivacypolicy

อย่างระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ของเต่าบิน รวมถึงวิธีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ เราสื่อสารกับท่าน


ภาพรวมของโครงการ
โครงการสิทธิประโยชน์ Tao Bin Member คือนโยบายของทางบริษัทฯ ที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์และแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าประจำที่มีอุปการะคุณกับเต่าบินด้วยดีเสมอมา ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องสร้างบัญชีการใช้งานโดยเชื่อมผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Official Account: @taobin และลงทะเบียนเป็นสมาชิกเต่าบิน โดยผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้บริการ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ


ขั้นตอนการลงทะเบียนอาจกำหนดให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางประการโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเดือนปีเกิด ทั้งนี้ บัญชีสมาชิกเต่าบินของท่าน สามารถมีได้เพียงหนึ่งบัญชี โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้เท่านั้น


สิทธิประโยชน์ของโครงการ สมาชิกเต่าบิน นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ท่าน "ใช้จ่ายสินค้า" และจำนวนของ "กระดอง" (คะแนน) ที่ท่านได้รับจากการใช้จ่ายและบันทึกคะแนนผ่านเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนแล้วผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ทุกการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้และบันทึกคะแนนลงเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ท่านจะได้รับ "กระดอง" หนึ่ง (1) กระดองต่อการใช้จ่ายทุก 20 บาทที่จ่ายและบันทึกคะแนนด้วยเบอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนของท่าน เรียกว่าสมาชิกระดับ เต่าขี้อาย (Shy turtle) และท่านจะได้รับ "กระดอง" หนึ่ง (1) กระดอง ต่อการใช้จ่ายทุก 15 บาทที่จ่ายและบันทึกคะแนนด้วยเบอร์ที่ลงทะเบียนแล้วของท่าน เรียกว่าสมาชิกระดับ เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) หรือ เต่าติดปีก (Flying turtle) หรือ ผู้เฒ่าเต่า (Master of turtle) 


ในปัจจุบัน ระดับสิทธิประโยชน์ของโครงการสิทธิประโยชน์ สมาชิกเต่าบิน นั้น มีอยู่สี่ (4) ระดับ ซึ่งกำหนดจากการลงทะเบียนสมาชิกและจำนวนกระดองที่สะสมไว้ในบัญชีของท่าน เมื่อมีการเปิดบัญชีหรือซื้อเครื่องดื่มและทำการบันทึกคะแนนผ่านเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ท่านจะได้รับการลงทะเบียนในในระดับ เต่าขี้อาย (Shy turtle) โดยอัตโนมัติ และหากท่านลงทะเบียนผ่านไลน์แอปพลิเคชันไลน์ @taobin ท่านจะได้เลื่อนระดับเป็น เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) ทันที หากท่านได้รับกระดองอย่างน้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ (150) กระดองภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนในโครงการ ท่านจะได้รับการเลื่อนสถานะสู่ระดับ เต่าติดปีก(Flying turtle) หากท่านได้รับกระดองอย่างน้อยสามร้อยห้าสิบ (350) กระดองภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนในโครงการ ท่านจะได้รับการเลื่อนสถานะสู่ระดับ ผู้เฒ่าเต่า (Master of turtle) 

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของระดับ เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) ท่านต้องได้รับกระดองใหม่อย่างน้อยหนึ่ง (1) กระดองถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า (149) กระดองในทุกช่วงระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีติดต่อกันภายหลังจากวันที่ท่านได้ลงทะเบียนในโครงการ หากท่านไม่ได้รับกระดองใหม่ถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า (149) กระดองในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวนกระดองคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์ (0) โดยอัตโนมัติ และระดับของท่านยังคงเป็น เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) เพื่อรักษาสถานะในระดับ เต่าติดปีก (Flying turtle) ท่านต้องได้รับกระดองใหม่อย่างน้อย หนึ่งร้อยห้าสิบ (150) กระดองในทุกช่วงระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีติดต่อกันภายหลังจากวันที่ท่านเลื่อนสถานะสู่ระดับ เต่าติดปีก (Flying turtle) หากท่านไม่ได้รับกระดองใหม่ถึง 150 กระดองในช่วงระยะเวลา 1 ปี (“จำนวนกระดองคงเหลือ”) ท่านจะถูกจัดให้อยู่ในระดับ เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) ของโครงการสิทธิประโยชน์ สมาชิกเต่าบิน และจำนวนกระดองคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์ (0) พื่อรักษาสถานะในระดับ ผู้เฒ่าเต่า (Master of turtle) ท่านต้องได้รับกระดองใหม่อย่างน้อย สองร้อย (200) กระดองในทุกช่วงระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีติดต่อกันภายหลังจากวันที่ท่านเลื่อนสถานะสู่ระดับ เต่าติดปีก (Flying turtle) หากท่านไม่ได้รับกระดองใหม่ถึง 200 กระดองในช่วงระยะเวลา 1 ปี (“จำนวนกระดองคงเหลือ”) ท่านจะถูกจัดให้อยู่ในระดับ เต่าติดปีก (Flying turtle) ของโครงการสิทธิประโยชน์ สมาชิกเต่าบิน และจำนวนกระดองคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์ (0) หากท่านไม่สามารถสะสมกระดองได้ถึงระดับ ผู้เ และท่านมีกระดองคงเหลือระหว่าง 1 และ 29 กระดองในบัญชีของท่านเต่าบินจะปรับจำนวนกระดองคงเหลือให้เป็นศูนย์ (0) อัตโนมัติ


โดยการเปิดบัญชี เปิดการใช้งาน และลงทะเบียนของท่าน ท่านจะได้รับสถานะระดับ “Walking Turtle” โดยอัตโนมัติ สิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับคือ

 • ได้คูปองส่วนลด 50 % สำหรับเดือนเกิด (จำนวน 1 ครั้ง)

 • เมื่อท่านซื้อเครื่องดื่มที่ตู้เต่า บินและสะสมกระดองถึง 150 กระดอง ท่านจะได้เลื่อนสถานเป็นเต่าติดปีก (Flying Turtle) ทันที ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า

 • รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ที่ได้เลื่อนระดับ (จำนวน 1 ครั้ง)

 • รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ในเดือนเกิด (จำนวน 1 ครั้ง)

 • เมื่อท่านซื้อเครื่องดื่มที่ตู้เต่า บินและสะสมกระดองถึง 350 กระดอง (เพิ่ม 200 กระดองจาก เต่าติดปีก) ท่านจะได้เลื่อนสถานเป็นผู้เฒ่าเต่า (Marter of Turtle) ทันที 

 • รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ที่ได้เลื่อนระดับ (จำนวน 1 ครั้ง)

 • รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ในเดือนเกิด (จำนวน 1 ครั้ง)

 • รับของขวัญวันปีใหม่ 1 ชิ้น

 • สิ่งที่มอบเพิ่มเติมให้เฉพาะบุคคล:

      สิ่งที่มอบให้เพิ่มเติมเฉพาะบุคคลอาจถูกจัดส่งทาง SMS ดังนั้น ท่านต้องเลือกเข้าร่วมในการรับ 

      ข้อมูลส่งเสริมการขาย และข้อมูลทางการตลาดกับทางเต่าบิน และต้องให้ข้อมูลหมายเลข

      โทรศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ อาจมีการใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่ม

      เติม

 • ของรางวัลพิเศษในช่วงกิจกรรมทางการตลาด นอกเหนือจากกิจกรรมสะสมกระดองตามปกติหรือของรางวัลปีใหม่

 • เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการรับ Tao bin Rewards ผ่านทาง SMS ดังนั้นท่านต้องเลือกเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขาย และข้อมูลการตลาดทาง SMS โดยเต่าบินและต้องให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อการได้รับสิทธิประโยชน์นี้หากท่านได้รับของรางวัลพิเศษในช่วงกิจกรรมทางการตลาดท่านจะต้องลงทะเบียนรับของรางวัลนั้นๆภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และสามาถรับได้เพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 บัญชีสมาขิกเท่านั้น

อื่น ๆ

 • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับโครงการสิทธิประโยชน์ Tao bin Rewards และกระดองที่สะสมภายใต้โครงการนี้ไม่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด

เต่าบินอาจแนะนำโครงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับโครงการสิทธิประโยชน์Tao bin Rewards ซึ่งอาจทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมเหล่านั้น โดยสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงยินยอมรับการสื่อสารจากเต่าบินเกี่ยวกับการเสนอ การตลาด รวมถึงนำสินค้า และบริการของเราไปสู่ท่าน และรวมถึงการพัฒนาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บรรดากระดอง สิทธิประโยชน์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะหมายเลขโทรศัพท์เดียว หรือจะมีการเปลี่ยนหมายเลขโทร-ศัพท์ของท่านในภายหลัง และบัญชีของท่านภายใต้โครงการ สิทธิประโยชน์ Tao bin Rewards นั้นเป็นบัญชีเฉพาะบุคคลที่ มิอาจ ขาย โอน หรือมอบให้ หรือใช้ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่น เต่าบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่าน และ/หรือ การเข้าร่วมในโครงการสิทธิประโยชน์ Tao bin Rewards ของท่าน หากเต่าบินได้พิจารณาด้วยดุลพินิจแล้วว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้ หรือการใช้บัญชีของท่านนั้นไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เต่าบินขอสงวนสิทธิ์ในการ "ถอนการลงทะเบียน" และทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ Tao bin Rewards ได้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกใช้งานนานติดต่อกันหนึ่ง(1) ปี คำว่าไม่ได้ถูกใช้งานหมายความว่าไม่มีการใช้สะสมกระดองนั้น ๆ เมื่อมีการถอนการลงทะเบียน หากท่านต้องการรับสิทธิประโยชน์ในการใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวภายใต้โครงการสิทธิ
ประโยชน์ Tao bin Rewards กรุณาลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวอีกครั้งภายใต้บัญชีสมาชิกของท่านที่ www.tao-bin.com ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบรรดาข้อกำหนดในการใช้ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับที่ใช้ภาษาอื่น ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษ เต่าบินสงวนสิทธิ์ในการเลิก ไม่ต่ออายุ ปรับแก้ หรือยกเลิก โครงการสิทธิประโยชน์ www.tao-bin.comณ เวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรโดยแจ้งการแก้ไขไว้ที่ www.tao-bin.com โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะคำถามที่พบบ่อย
1. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก Tao bin Rewards มีอะไรบ้าง

 • สิทธิประโยชน์ต่างๆที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโปรแกรม Tao bin Rewards

 • ท่านสามารถสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าที่ตู้เต่าบิน

 • สามารถนำกระดองสะสมจากตู้เต่าบินมาแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆได้


2. กระดองสะสมคืออะไรและทำอย่างไรถึงจะได้สะสมกระดอง?

ท่านจะได้รับกระดองสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆเมื่อซื้อเครื่องเดิมที่ตู้เต่าบินและใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน โดยซื้อสินค้าตั้งแต่ราคา 20 บาทขึ้นไป กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเต่าบินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หากท่านลงทะเบียนสมาชิกแล้วจะได้รับทุกกระดอง ทุกยอดการซื้อ 15 บาท หรือหารด้วย 15 บาทลงตัว

3. จะตรวจสอบยอดกระดองสะสมและสิทธิพิเศษได้อย่างไร?

ท่านสามารถตรวจสอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนที่หน้าตู้เต่าบินทุกตู้ หรือที่แอปพลิเคชันไลน์ @taobin

4. กระดองสะสมมีวันหมดอายุหรือไม่?

กระดองสะสมมีวันหมดอายุ หลังจากที่ท่านลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ ท่านมีระยะเวลาสะสม
กระดอง 1 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้าที่ตู้เต่าบินที่ร่วมรายการแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าตู้ ตัวอย่างเช่น ท่านเริ่มซื้อสินค้าที่หน้าตู้เต่าบินแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยซื้อสินค้าราคา 20 บาท และท่านได้ลงทะเบียนข้อมูลที่หน้าตู้เต่าบินดังกล่าวในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 การซื้อสินค้าของท่านจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระบบจะบันทึกว่าคุณสะสมกระดองแรกวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นของการสะสมกระดอง ท่านจะถูกจัดอยู่ในระดับเต่าเตาะแตะ (Walking turtle) และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับเต่าเตาะแตะ (Walking turtle) และการมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ เต่าเตาะแตะ(Walking turtle) ของท่านนั้นจะหมดอายุลงในวันที่ 31 กรกฎกาคม 2564 โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 จำนวนกระดองคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์

 

5. กระดองสะสม Reward Balance สามารถแลกรับอะไรได้บ้าง?

สมาชิกเต่าบินระดับ เต่าเตาะแตะ,เต่าติดปีก และ/หรือ ผู้เฒ่าเต่า ที่มีกระดองสะสมครบ 30 กระดองสามารถใช้กระดองสะสมทุก 30 กระดองแลกรับเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ฟรี 1 แก้ว แต่ไม่สามารถเลือกส่วนผสมเพิ่มเติมได้ เช่น เพิ่มช็อตกาแฟ หรือส่วนผสมอื่นๆ โดยเมื่อถึงจำนวนกระดองตามที่กำหนด ระบบจะส่งคูปองแลกเครื่องดื่มฟรี ไปยังเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านต้องนำคูปองนั้นมาใช้งานที่หน้าตู้ภายในวันที่กำหนดโดย เลือกปุ่ม “ใช้คูปอง/ดูคะแนนสะสม” ในหน้าชำระเงิน
 

6. สามารถใช้กระดองสะสม แลกเครื่องดื่มฟรีได้กี่แก้ว?

กระดองสะสมทุก 30 กระดอง สามารถแลกเครื่องดื่มขนาดใดก็ได้ฟรี 1 แก้ว โดยไม่จำกัด
จำนวนสิทธิ์การแลกในแต่ละครั้ง

7. การแลกเครื่องดื่มฟรีจาก Reward Balance มีวันหมดอายุหรือไม่?

การรับเครื่องดื่มฟรีจากการแลกกระดอง 30 กระดอง มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่มีการบันทึกกระดองแรก โดยนับจาก ต้นเดือนถัดไปของการสะสมกระดองแรกยาวไป 3 เดือน เช่นท่านสะสมกระดองแรก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระบบจะบันทึกกระดองของท่านเป็น 1 กรกฎาคม 2563 และสามารถสะสมต่อเนื่องเพื่อเก็บให้ครบ 30 กระดองได้ถึง 30กันยายน 2563 หากท่านอยู่ในเดือนตุลาคม และมีกระดองสะสมรวมที่ 25 กระดอง โดยท่านมีกระดองของในเดือนมิถุนายน 5 กระดอง และกระดองสะสมนับจากเดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน มีกระดองสะสมที่ 20 กระดอง ระบบจะทำการลบกระดองสะสมในเดือน
มิถุนายนโดยอัตโนมัติ

8. หากพบว่ายอดกระดองสะสมไม่ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร?

ยอดกระดองคงเหลือในบัญชีของท่าน(แอปพลิเคชันไลน์) จะตรงกับยอดการบันทึกคะแนนที่หน้าตู้เต่าบินเสมอ หากยอดกระดองสะสมไม่ตรงกับยอดที่แสดงบนหน้าตู้ กรุณาติดต่อที่ 02-279-1188 ติดต่อฝ่ายการตลาด (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น.)
 

9. สามารถตรวจสอบสถานะและยอดดาวสะสมเพื่อใช้ปรับระดับได้หรือไม่?

ได้ ท่านสามารถเข้าสู่บัญชีของคุณผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @taobin และเข้าสู่บัญชีของคุณ เพื่อตรวจสอบจำนวนกระดองสะสม สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับในขณะนี้ จำนวนกระดองที่ต้องสะสมเพิ่มเติมเพื่อเลื่อนสู่ระดับถัดไป ดูประวัติการใช้จ่ายและสิทธิพิเศษต่างๆ ภายใต้บัญชีของท่าน
 

10. สามารถแลกรับของรางวัลพิเศษได้ที่ใด?

ท่านสามารถลงทะเบียนแลกรับของรางวัลได้ที่แอปพลิเคชันไลน์ @taobin และทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลพิเศษให้กับคุณตามข้อมูลที่ลงทะเบียน


11. มีค่าธรรมเนียมสมาชิกในการเข้าร่วมโปรแกรม TaoBin Rewards หรือไม่?

ไม่มีค่าธรรมเนียมสมาชิกในการเข้าโปรแกรม

 

12.ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะทราบจำนวนกระดองสะสมที่ได้รับหลังจากการใช้บัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว?

กระดองสะสมที่ได้รับจากการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ซื้อเครื่องดื่มตู้เต่าบิน จะแสดงให้เห็นภายใต้บัญชีของคุณภายใน 30 นาที

 

13. หากเคยอยู่ในระดับเต่าขี้อาย (Shy turtle) แล้วกระดองที่สะสมไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

หากคุณเคยอยู่ในระดับ เต่าขี้อาย (Shy turtle) คุณจะสามารถสะสมกระดองได้ทุกๆ ยอดการซื้อ 20 บาท โดยต้องสะสมให้ครบ 30 กระดอง เพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี ภายหลังจากมีการบันทึกกระดองแรกติดต่อกันภายใน 3 เดือน เช่น คุณสะสมกระดองแรกวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระบบจะบันทึกว่าคุณสะสมกระดองวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และต้องสะสมอีก 29 กระดองภายใน 30 กันยายน 2563

14. หากเคยอยู่ในระดับเต่าเตาะแตะ (Walking turtle) แล้วกระดองที่สะสมไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

หากท่านเลื่อนเป็นระดับ เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) หลังจากลงทะเบียนสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์ @taobin กระดองที่ท่านสะสมตั้งแต่เป็น เต่าขี้อาย (Shy turtle) จะถูกโอนย้ายเป็นกระดองสะสมปัจจุบัน โดยคุณจะได้รับสิทธิ์สะสมกระดองเร็วขึ้น จากรับ 1 กระดอง ทุกยอดการซื้อ 20 บาท สำหรับเต่าขี้อาย (Shy turtle) เป็นรับ 1 กระดอง ทุกยอดการซื้อ 15 บาท สำหรับเต่าเตาะแตะ (Walking turtle) โดยกระดองสะสมทุกๆ 30 กระดองจะได้รับคูปองแลกเครื่องดื่มฟรีผ่านทางระบบ SMS โดยหลังจากนี้ ท่านต้องสะสมกระดองให้ครบ 150 กระดอง เพื่อเลื่อนสถาณะเป็นเต่าติดปีก (Flying turtle) ภายในหนึ่ง(1) ปี เช่น หากท่าน รับกระดองแรกหลังจากที่เลื่อนเป็น เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระบบจะบันทึกว่าคุณสะสมกระดองแรกวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และต้องสะสมอีก 149 กระดองภายใน 31 กรกฏาคม 2564 หากท่านทำได้ไม่ถึงยอดดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการเปลี่ยนกระดองเป็นคูปองแลกเครื่องดื่มฟรีตามจำนวนที่หารลงตัว โดยปัดเศษกระดองทิ้ง


15. หากเคยอยู่ในระดับ เต่าติดปีก (Flying turtle) แล้วกระดองที่สะสมไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

เมื่อท่านสะสมกระดองถึง 150 กระดอง กระดองที่ท่านสะสมจะถูกนับต่อเนื่อง ไม่ถูกปรับเป็นศูนย์ (0) ท่านจะถูกเลื่อนสถานะเป็นเต่าติดปีก (Flying turtle) และเริ่มสะสมกระดองต่อ โดยรับ 1 กระดองทุกยอดซื้อ 15 บาท โดยกระดองสะสมทุกๆ 30 กระดอง จะได้รับคูปองแลกเครื่องดื่มฟรีผ่านทางระบบ SMS โดยหลังจากนี้ ท่านต้องสะสมกระดองให้ครบ 150 กระดอง เพื่อรักษาสถาณะ เต่าติดปีก (Flying turtle) ภายในหนึ่ง(1) ปี เช่น หากท่านรับกระดองแรกหลังจากที่เลื่อนเป็น เต่าติดปีก (Flying turtle) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระบบจะบันทึกว่าท่านสะสมกระดองแรกวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และต้องสะสมอีก 149 กระดองภายใน 31 กรกฏาคม 2564 หากท่านทำได้ไม่ถึงยอดดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการเปลี่ยนกระดองลดระดับสมาชิกเป็น เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) และทำการเปลี่ยนกระดองเป็นคูปองแลกเครื่องดื่มฟรีตามจำนวนที่หารลงตัว โดยปัดเศษกระดองทิ้ง

16. หากเคยอยู่ในระดับ ผู้เฒ่าเต่า (Master of turtle) แล้วกระดองที่สะสมไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

เมื่อท่านสะสมกระดองถึง 350 กระดอง (หรือเพิ่ม 200 กระดองจากเต่าติดปีก) กระดองที่ท่านสะสมจะถูกปรับเป็นศูนย์ (0) เมื่อท่านเลื่อนสถานะเป็นผู้เฒ่าเต่า (Master of turtle) และเริ่มสะสมกระดองใหม่ โดยรับ 1 กระดองทุกยอดซื้อ 15 บาท โดยกระดองสะสมทุกๆ 30 กระดอง จะได้รับคูปองแลกเครื่องดื่มฟรีผ่านทางระบบ SMS โดยหลังจากนี้ ท่านต้องสะสมกระดองให้ครบ 350 กระดอง เพื่อรักษาสถาณะ ผู้เฒ่าเต่า (Master of turtle) ภายในหนึ่ง(1) ปี เช่น หากท่านรับกระดองแรกหลังจากที่เลื่อนเป็น ผู้เฒ่าเต่า (Master of turtle) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระบบจะบันทึกว่าท่านสะสมกระดองแรกวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และต้องสะสมอีก 350 กระดองภายใน 31 กรกฏาคม 2564 หากท่านทำได้ไม่ถึงยอดดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการเปลี่ยนกระดองลดระดับสมาชิกเป็น เต่าติดปีก (Flying turtle) และทำการเปลี่ยนกระดองเป็นคูปองแลกเครื่องดื่มฟรีตามจำนวนที่หารลงตัว โดยปัดเศษกระดองทิ้ง

bottom of page