top of page

Training & Development

รายละเอียดงาน

 1. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งหลักสูตรออนไลน์ ให้กับกลุ่มตัวแทนของบริษัท ให้มีความรู้ความความใจในการใช้งานระบบการทำงานในขั้นตอนต่างๆ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. จัดโครงการฝึกอบรม วางแผนการอบรม ระยะสั้น ระยะยาว ประจำเดือน และประจำปี

 3. ติดตาม ประเมินผลหลังการฝึกอบรม

 4. ดูแลทุกกระบวนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการอบรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 5. สามารถเป็นวิทยากรในการอบรม

 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ป. ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร HRD อย่างน้อย 5 ปี

 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสื่อสาร Positive Mindset

 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • มีความคล่องตัว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • มีความรับผิดชอบ ติดตามงาน ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ Excel, Powerpoint การออกแบบ ที่ดี

รับสมัครเพื่อนร่วมทีมเต่าบิน
ประวัติ (Resume)

ข้าพเจ้ารับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด และยินยอมให้บริษัท เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อรับทราบข้อมูลบริการต่างๆของบริษัท

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.tao-bin.com/Letter-of-consent

bottom of page