top of page

Warehouse Manager

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมี ระบบและมีประสิทธิภาพ และวางแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทัน เวลาและมีสภาพสมบูรณ์

 • ควบคุมการดำเนินงาน รับเข้า-เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า

 • กำหนดพื้นที่จัดส่ง สายรถ แผนที่การเดินทาง และตรวจสอบการส่งสินค้าใน แต่ละวัน

 • พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า

 • กำกับการดูแลและบริหารงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ พร้อม แนะนำแก้ไขและพัฒนาระบบงาน

 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวคล่อง

 2. มีประสบการณ์ด้านงาน บริหารจัดการคลังสินค้า และการบริหารทีมงาน 5 ปีขึ้นไป

 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีไหวพริบในการสื่อสารแก้ไขปัญหา สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี Microsoft office

 5. มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน

รับสมัครเพื่อนร่วมทีมเต่าบิน
ประวัติ (Resume)

ข้าพเจ้ารับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด และยินยอมให้บริษัท เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อรับทราบข้อมูลบริการต่างๆของบริษัท

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.tao-bin.com/Letter-of-consent

bottom of page