top of page

Training & Development

About the role

 1. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งหลักสูตรออนไลน์ ให้กับกลุ่มตัวแทนของบริษัท ให้มีความรู้ความความใจในการใช้งานระบบการทำงานในขั้นตอนต่างๆ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. จัดโครงการฝึกอบรม วางแผนการอบรม ระยะสั้น ระยะยาว ประจำเดือน และประจำปี

 3. ติดตาม ประเมินผลหลังการฝึกอบรม

 4. ดูแลทุกกระบวนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการอบรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 5. สามารถเป็นวิทยากรในการอบรม

 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Requirement 

 • วุฒิการศึกษา ป. ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร HRD อย่างน้อย 5 ปี

 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสื่อสาร Positive Mindset

 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • มีความคล่องตัว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • มีความรับผิดชอบ ติดตามงาน ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ Excel, Powerpoint การออกแบบ ที่ดี

We’re Hiring
Upload resume

I acknowledge the personal data protection policy of Forth Vending Co., Ltd. and consent to the company collecting, using and disclosing my information in order to receive information about various services of the company.

Check out more details at
https://www.tao-bin.com/Letter-of-consent

bottom of page