top of page

TERMS OF USE

Tao Bin Membership

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการสมาชิกเต่าบิน
กรุณาอ่านบรรดาข้อกำหนดในการใช้สำหรับโครงการสิทธิประโยชน์ Tao Bin rewards
อย่างระมัดระวัง ในการเข้าใช้และรับข้อเสนอพิเศษจากโครงการดังกล่าว ท่านตกลงยินยอม
ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่อ้างถึงไว้ใน
สัญญาฉบับนี้เช่นเดียวกัน หากท่านไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้โปรดระงับ
การเข้าร่วมโครงการนี้

กรุณาอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่

https://www.tao-bin.com/en/dataprivacypolicy
อย่างระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ของเต่าบิน รวมถึงวิธีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ เราสื่อสารกับท่าน

ภาพรวมของโครงการ
โครงการสิทธิประโยชน์ Tao Bin Member คือนโยบายของทางบริษัทฯ ที่ต้องการมอบ
สิทธิประโยชน์และแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าประจำที่มีอุปการะคุณกับเต่าบินด้วยดีเสมอมา
ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องสร้างบัญชีการใช้งานโดยเชื่อมผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Official Account: @taobin และลงทะเบียนเป็นสมาชิกเต่าบิน โดยผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้อง
ลงทะเบียนการใช้บริการ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ขั้นตอนการลงทะเบียนอาจกำหนดให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางประการโดยใช้แบบฟอร์ม
การลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเดือนปีเกิด ทั้งนี้ บัญชีสมาชิกเต่าบินของท่าน สามารถมีได้เพียงหนึ่งบัญชี โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้
เหล่านี้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ของโครงการ สมาชิกเต่าบิน นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ท่าน "ใช้จ่ายสินค้า" และ
จำนวนของ "กระดอง" (คะแนน) ที่ท่านได้รับจากการใช้จ่ายและบันทึกคะแนนผ่านเบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนแล้วผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ทุกการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้
และบันทึกคะแนนลงเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ท่านจะได้รับ "กระดอง" หนึ่ง (1) กระดอง
ต่อการใช้จ่ายทุก 20 บาทที่จ่ายและบันทึกคะแนนด้วยเบอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนของท่าน เรียกว่าสมาชิกระดับ เต่าขี้อาย (Shy turtle) และท่านจะได้รับ "กระดอง" หนึ่ง (1) กระดอง ต่อการใช้จ่ายทุก 15 บาทที่จ่ายและบันทึกคะแนนด้วยเบอร์ที่ลงทะเบียนแล้วของท่าน เรียกว่า
สมาชิกระดับ เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) หรือ เต่าติดปีก (Flying turtle) เว้นแต่ในช่วง
ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบมีระยะเวลากำหนด ซึ่งเต่าบินอาจมอบ "กระดองพิเศษ”
ให้สำหรับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการที่มีการนำเสนอเป็นพิเศษ

ในปัจจุบัน ระดับสิทธิประโยชน์ของโครงการสิทธิประโยชน์ สมาชิกเต่าบิน นั้น มีอยู่สาม (3) ระดับ ซึ่งกำหนดจากการลงทะเบียนสมาชิกและจำนวนกระดองที่สะสมไว้ในบัญชีของท่าน เมื่อมีการเปิดบัญชีหรือซื้อเครื่องดื่มและทำการบันทึกคะแนนผ่านเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ท่านจะได้รับการลงทะเบียนในในระดับ เต่าขี้อาย (Shy turtle) โดยอัตโนมัติ
และหากท่านลงทะเบียนผ่านไลน์แอปพลิเคชันไลน์ @taobin ท่านจะได้เลื่อนระดับเป็น เต่าเตาะแตะ
(Walking turtle) ทันที หากท่านได้รับกระดองอย่างน้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ (150) กระดองภายใน
หก (6) เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนในโครงการ ท่านจะได้รับการเลื่อนสถานะสู่ระดับ เต่าติดปีก
(Flying turtle)

To retain all walking turtle level benefits, you must acquire at least one (1) up to one hundred and forty-nine (149) new carapaces during any consecutive (1) year period after Date you registered in the project If you do not receive one hundred and forty-nine (149) new shells during that period. Your Carapace balance will automatically reset to zero (0) and your level remains a Walking turtle. little One hundred and fifty (150) shells in every one (1) consecutive year period after your promotion to Flying turtle status. 1 Year (“Carapace Balance”) You will be placed in the Walking turtle tier of the benefits program. flying turtle member and your remaining shell count will be adjusted to zero (0). To maintain your status at Master of turtle, you must obtain at least two hundred (200) new shells at any duration. One (1) consecutive year after your promotion to Flying turtle status. If you do not earn 200 new shells during a 1-year period (“Carapace balance”), you will be classified. To be in the Flying turtle level of the Incentive Scheme. flying turtle member Your remaining Shells will be adjusted to zero (0). If you are unable to collect up to Master's Shells and you have between 1 and 29 in your account, Flying Turtle will adjust the remaining Shells. Zero (0) Auto


by opening an account enable and your registration You will automatically receive “Walking Turtle” level status. Potential benefits include:

 • Get a 50% discount coupon for your birthday month (1 time)

 • When you buy a drink at the Turtle Cabinet Fly and collect up to 150 shells, you will immediately be promoted to Flying Turtle, which will receive more benefits.

 • Receive 1 free drink that has been promoted (1 time)

 • Get 1 free drink in your birthday month (1 time)

 • When you buy a drink at the Turtle Cabinet Fly and collect up to 350 shells (plus 200 shells from the Winged Turtle) and you'll be promoted to Marter of Turtle immediately 

 • Receive 1 free drink that has been promoted (1 time)

 • Get 1 free drink in your birthday month (1 time)

 • Receive 1 new year's gift

 • Additional personalized offerings:

      Additional Personalized Offers may be sent via SMS, so you must opt-in to receive_cc781905. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

      promotional information. and marketing information with the Flying Turtle and must provide informationnumber

      A valid phone to receive the foregoing. Terms may apply.and additional conditions

      fill

 • Special prizes during marketing activities In addition to normal shell collection events or New Year's rewards

 • We will notify you of Tao bin Rewards earning details via SMS, so you must opt-in to receive promotional information. and SMS marketing information By flying turtles and must provide a valid phone number to receive this benefit. If you receive a special prize during the marketing campaign, you must register to receive that prize within the specified date. Otherwise it will be considered a waiver. and can receive only 1 piece per 1 member account only

other

 • No membership fee is charged for the Tao bin Rewards benefits program .and armature accumulated under this project has no cash equivalent value.

Flying Turtle may introduce promotional programs in connection with the Tao bin Rewards program, which may cause these terms to be changed to reflect those programs. by this contract You agree to receive communications from Flying Turtle regarding offers, marketing, and product offerings. and our service to you And including the development of the above, the carapace benefits Registered phone number, whether a single phone number Or will change your phone number - your phone later. and your account under the program Tao bin Rewards benefits are individual accounts and may not be sold, transferred or given to or shared with family members, friends or anyone else. Turtle reserves the right to terminate your account and/or your participation in the Tao bin Rewards program if Turtle determines in its sole discretion that you have breached these Terms of Use. or the use of your account is unauthorized, fraudulent or otherwise unlawful. Flying Turtle reserves the right to "Unregistered" and ineligible to participate in the Tao bin Rewards benefit program for any phone number that has been inactive for one (1) consecutive year. The term inactive means that the carapace has not been used. then when the registration is withdrawn If you wish to benefit from the use of such phone numbers under the Rights Scheme,
To benefit Tao bin Rewards, please register that phone number again under your member account at www.taobinrewards.com. www.tao-bin.com In the event of any conflict between the English version of these Terms of Use, the English version shall prevail. and editions using other languages to adhere to the English version Flying Turtle reserves the right to terminate, not renew, modify or terminate the benefit scheme. www.tao-bin.com at any time as it deems appropriate by notifying the amendment to www.tao-bin.com without having to inform you specificallyFAQ
1. What are the benefits of Tao bin Rewards members?

 • Various benefits you will receive when joining Tao bin Rewards program

 • You can collect points from purchasing products at the flying turtle kiosk.

 • Collected shells from the flying turtle cabinet can be exchanged for various benefits.


2. What is a Collector's Shell and how do I get it?

You can get collectible shells and various benefits when you buy the same machine at the flying turtle cabinet and enter your phone number. By buying products from 20 baht or more in case you have not registered as a Flying Turtle member through the LINE application. If you have already registered as a member, you will receive all shells. Every purchase amount is 15 baht or divided by 15 baht evenly.

3. How can I check my accumulated shell balance and privileges?

You can check with the phone number used for registration at the front of every flying turtle kiosk. or at LINE application @taobin

4. Does the collector's shell have an expiration date?

Collectors have an expiration date. After you register your phone number You have accumulated time
Carapace 1 year from the date you purchase the product at the participating flying turtle cabinet and enter your phone number at the front of the cabinet. For example, you start buying products at the flying turtle cabinet and enter your phone number on June 16, 2020 by purchasing the product at the price of 20. baht and you have registered the information in front of the flying turtle cabinet on June 16, 2020. Your purchase will be considered as a purchase that meets the terms of use from June 16, 2020. The system will record That you collect the first shell on July 1, 2020, which is the start of collecting shells. You will be classified as a Walking turtle and will be eligible for Walking turtle level benefits. Your Walking turtle will expire on July 31, 2021. On August 1, 2021, your carapace balance will be reset to zero.

 

5. What can be exchanged for the Reward Balance accumulated shell?

Flying Turtle Member Tortoises, Winged Turtles and/or Old Tortoises with 30 accumulated shells can use every 30 collected shells to redeem 1 free drink of any menu, but cannot choose additional ingredients such as adding coffee shots. or other ingredients by when the number of shells is reached as specified The system will send coupons to redeem free drinks. to your mobile phone number automatically You must bring that coupon to use at the kiosk within the specified date by selecting the “Use Coupon/View Points” button on the checkout page.
 

6. Collector armature can be used. How many free drinks can I redeem?

Every 30 shells collected can redeem 1 free drink of any size without limit.
Number of redemption rights each time

7. Do redemptions for free drinks from Reward Balance have an expiration date?

Getting a free drink from exchanging 30 shells is valid for 3 months from the date the first shell was recorded, counting from the beginning of the next month of collecting the first shell for 3 months, for example, you collect the first shell on June 16, 2020. The system will save your shells as July 1, 2020 and can continue to collect to collect 30 shells until September 30, 2020 if you are in October. And have a total of 25 shells, you have 5 shells in June, and from July to September, you have 20 shells, the system will delete the accumulated shells in the month.
june automatically

8. If the armature balance is incorrectly accumulated What should I do?

The balance of the shell in your account (line application) will always match the score recorded in front of the flying turtle cabinet. If the cumulative amount of armature does not match the amount shown on the cabinet Please contact 02-279-1188 Marketing Department (Monday-Friday 9:00-17:00)
 

9. Can I check my status and accumulated stars for leveling up?

Yes, you can log in to your account via LINE application @taobin and log in to your account. to check the accumulated armature count Benefits you currently receive The number of additional shells that must be collected to advance to the next level. View spending history and privileges under your account
 

10. Where can I redeem special rewards?

You can register to redeem prizes at LINE application @taobin and the company will deliver special prizes to you according to your registered information.


11. Is there a membership fee to join the TaoBin Rewards program?

There are no membership fees to enter the program.

 

12. How long does it take to know the number of shells I have accumulated after using my registered account?

Accumulated shells obtained by recording data every time you purchase a flying turtle vending machine. It will be visible under your account within 30 minutes.

 

13. If I was at the level of a shy turtle, how would my accumulated carapace change?

If you've been at the Shy turtle level, you'll be able to collect a shell for every 20 baht spent, with 30 shells required to redeem a free drink. After the first shell has been recorded within 3 consecutive months, e.g. you collected the first shell on June 16, 2020, the system will record that you collected July 1, 2020 and must collect another 29 by September 30, 2020.

14. If I used to be at Walking turtle level, how will my accumulated carapace change?

If you become a Walking turtle after registering for membership in the LINE app @taobin, the shell you've collected as a Shy turtle will be transferred to your current collection. You will be able to collect shells faster, from 1 shell for every 20 baht spent on shy turtles to 1 shell for every 15 baht spent on walking turtles, with every 30 shells collected. The shell will receive a free drink coupon via SMS system. You must collect 150 carapace to be promoted to Flying turtle status within one (1) year e.g. If you claim your first carapace after being promoted to Walking turtle on 16 June 2020, the system It records that you collected your first shell on July 1, 2020 and must collect another 149 by July 31, 2021. The system will change the shell to a free drink coupon according to the evenly divided amount. by rounding off the carapace


15. If I used to be in Flying turtle level, how will my accumulated carapace change?

When you collect 150 shells, the shells you collect will be counted continuously. Not fined to zero (0), you will be promoted to flying turtle status and start collecting shells by receiving 1 shell for every 15 baht spent. Every 30 shells collected will receive a free drink coupon via via SMS system after this You must collect 150 carapace to maintain Flying turtle status within one (1) year. It records that you collected the first shell on July 1, 2020 and must collect another 149 by July 31, 2021. If you do not reach this amount within the time limit The system will change the shell to reduce the member level to a walking turtle and change the shell to a free drink coupon according to the evenly divided amount. by rounding off the carapace

16. If I was at the Master of turtle level, how would the shell I have accumulated change?

When you collect 350 shells (or 200 shells added from the winged turtle), the shells you collect will be adjusted to zero (0) when you become a Master of turtle and start collecting new shells, earning 1. Every shell purchase is 15 baht, and every 30 shells collected will receive a free drink coupon via SMS. You must collect 350 shells to maintain Master of turtle status within one (1) year e.g. if you claim your first shell after becoming Master of turtle on June 16th. 2020 The system will record that you have collected the first shell on July 1, 2020 and must collect another 350 by July 31, 2021. If you do not reach this amount within the time limit The system will change the shell to reduce the member level to a flying turtle and change the shell to a free drink coupon according to the number divided evenly. by rounding off the carapace

bottom of page