top of page

TERMS OF USE

Letter of consent

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการสมาชิกเต่าบิน
กรุณาอ่านบรรดาข้อกำหนดในการใช้สำหรับโครงการสิทธิประโยชน์ Tao Bin rewards
อย่างระมัดระวัง ในการเข้าใช้และรับข้อเสนอพิเศษจากโครงการดังกล่าว ท่านตกลงยินยอม
ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่อ้างถึงไว้ใน
สัญญาฉบับนี้เช่นเดียวกัน หากท่านไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้โปรดระงับ
การเข้าร่วมโครงการนี้


กรุณาอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่

https://www.tao-bin.com/en/dataprivacypolicy
อย่างระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ของเต่าบิน รวมถึงวิธีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ เราสื่อสารกับท่าน


ภาพรวมของโครงการ
โครงการสิทธิประโยชน์ Tao Bin Member คือนโยบายของทางบริษัทฯ ที่ต้องการมอบ
สิทธิประโยชน์และแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าประจำที่มีอุปการะคุณกับเต่าบินด้วยดีเสมอมา
ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องสร้างบัญชีการใช้งานโดยเชื่อมผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Official Account: @taobin และลงทะเบียนเป็นสมาชิกเต่าบิน โดยผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้อง
ลงทะเบียนการใช้บริการ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ


ขั้นตอนการลงทะเบียนอาจกำหนดให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางประการโดยใช้แบบฟอร์ม
การลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเดือนปีเกิด ทั้งนี้ บัญชีสมาชิกเต่าบินของท่าน สามารถมีได้เพียงหนึ่งบัญชี โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้
เหล่านี้เท่านั้น


สิทธิประโยชน์ของโครงการ สมาชิกเต่าบิน นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ท่าน "ใช้จ่ายสินค้า" และ
จำนวนของ "กระดอง" (คะแนน) ที่ท่านได้รับจากการใช้จ่ายและบันทึกคะแนนผ่านเบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนแล้วผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ทุกการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้
และบันทึกคะแนนลงเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ท่านจะได้รับ "กระดอง" หนึ่ง (1) กระดอง
ต่อการใช้จ่ายทุก 20 บาทที่จ่ายและบันทึกคะแนนด้วยเบอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนของท่าน เรียกว่าสมาชิกระดับ เต่าขี้อาย (Shy turtle) และท่านจะได้รับ "กระดอง" หนึ่ง (1) กระดอง ต่อการใช้จ่ายทุก 15 บาทที่จ่ายและบันทึกคะแนนด้วยเบอร์ที่ลงทะเบียนแล้วของท่าน เรียกว่า
สมาชิกระดับ เต่าเตาะแตะ (Walking turtle) หรือ เต่าติดปีก (Flying turtle) เว้นแต่ในช่วง
ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบมีระยะเวลากำหนด ซึ่งเต่าบินอาจมอบ "กระดองพิเศษ”
ให้สำหรับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการที่มีการนำเสนอเป็นพิเศษ


ในปัจจุบัน ระดับสิทธิประโยชน์ของโครงการสิทธิประโยชน์ สมาชิกเต่าบิน นั้น มีอยู่สาม (3) ระดับ ซึ่งกำหนดจากการลงทะเบียนสมาชิกและจำนวนกระดองที่สะสมไว้ในบัญชีของท่าน เมื่อมีการเปิดบัญชีหรือซื้อเครื่องดื่มและทำการบันทึกคะแนนผ่านเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ท่านจะได้รับการลงทะเบียนในในระดับ เต่าขี้อาย (Shy turtle) โดยอัตโนมัติ
และหากท่านลงทะเบียนผ่านไลน์แอปพลิเคชันไลน์ @taobin ท่านจะได้เลื่อนระดับเป็น เต่าเตาะแตะ
(Walking turtle) ทันที หากท่านได้รับกระดองอย่างน้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ (150) กระดองภายใน
หก (6) เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนในโครงการ ท่านจะได้รับการเลื่อนสถานะสู่ระดับ เต่าติดปีก
(Flying turtle)

bottom of page